Exp. 399/14.- Oposició Lliure: 2 Agents de Policia Local

SUBGRUP (integració DT 3a LLEI 7/2007): C1

CLASSIFICACIÓ

Escala: Administració Especial
Subescala: Servicis Especials
Classe: Policia Local
Categoria: Agent 
Nombre de vacants: 2
Denominació: Agent Policia Local
OOP: 2012 (1) y 2013 (1)

BASES

pdf15 Bases Generals (105 Kb)
pdf15 Bases Específiques (4,44 Mb)
pdf15 Perfil professional (90,36 Kb)
excel Autobaremació torn mobilitat (70,50 Kb)

TEMES LOCALS

pdf15 Resum accés a temes locals (154 Kb)
pdf15 Tema 41 Diversos (1851 Kb)
pdf15 Tema 41 Partides, vies, camins (605 Kb)
pdf15 Tema 42 Infraestructures de caràcter cultural (72 Kb)

CONVOCATÒRIA

pdf15 Anunci BOPV  (228 Kb)
pdf15 Anunci DOCV (136 Kb)
pdf15 Anunci BOE (136 Kb)
pdf15 Formulari sol·licitud admissió a proves (745 Kb)
Termini de presentació de sol·licituds: Del 13-02-15 al 7-03-15, ambdós inclosos.
pdf15 ANUNCI SUSPENSIÓ TEMPORAL CONVOCATÒRIA (241 Kb)
pdf15 Extracte del certificat acord ple suspensió (63 kb)
pdf15 Anunci emplaçament (316 Kb)
pdf15 
Dictamen Consell Jurídic Consultiu C.V. (11 Mb)
pdf15 Certificat del ple sol·licitud suspensió a JCA CV núm. 5 (733 Kb)

pdf15 ANUNCI PARALITZACIÓ PROCÉS SELECTIU FINS LA SENTÈNCIA