Exposició “Creadores: Dones de Ciència”. S’inaugurarà el 20 de febrer a les 19 h. en la Biblioteca muncipal. Es podrà visitar fins al 15 de març. Concertar visites igualtat@alzira.es

Les dones -la meitat de la població- han contribuït al llarg de la història
al progrés cientí fi c i tecnològic, però els seus noms no estan en els llibres
de text ni en les enciclopèdies. Llevat d’algunes excepcions, com Marie
Sklodowska (Madame Curie) o Maria Montessori, els rellevants treballs
i descobriments d’aquestes i moltes altres cientí fi ques que van viure i
van investi gar al llarg dels segles XVIII, XIX i principis del XX han sigut
invisibilitzats, igual que l’obra de les seues contemporànies creadores:
pintores, escultores, fotògrafes, escriptores, compositores…
L’objecti u d’aquesta exposició és posar en evidència l’important paper
que han ti ngut les dones des de l’anti guitat, els seus grans descobriments
i aportacions en tots els moments de la història de la humanitat.

Concertar visita al telèfon 962455926 o a l’adreça igualtat@alzira.es