Exposició pública de l’ordenança general de recaptació reguladora dels ajornaments i fraccionaments

EDICTE

L’Ajuntament d’Alzira, en la sessió del Ple del dia 27 de setembre de 2017, ha aprovat provisionalment la modificació de l’ordenança següent:

Modificació de l’Ordenança general de recaptació reguladora dels ajornaments i fraccionaments

Proposta – informes tècnics
Acord Ple

Vist allò que es disposa en l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa l’expedient al públic i a les persones interessades, a l’efecte que, durant el termini de trenta dies hàbils, des de la publicació d’este edicte en el BOP, es puguen presentar les reclamacions o suggeriments que es consideren oportuns.

Atés allò disposat en el paràgraf 3 de l’article 17 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en cas que no s’hagueren presentat reclamacions durant el termini d’exposició pública, els acords s’elevaran a definitius.

Publicació Butlletí Oficial de la Província de València