BASES IV PREMIS A L’ÚS DEL VALENCIÀ EN LES FALLES 2020

PREMIS A L’ÚS DEL VALENCIÀ EN LES FALLES 2020

Bases 

 OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA

 L’objecte de les presents bases és regular la convocatòria dels IV Premis a l’Ús del Valencià en les Falles 2020, en règim de concurrència competitiva, amb la finalitat de premiar el bon ús, ironia i originalitat del valencià en els textos dels cartells dels monuments.

REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Hi podran participar totes les comissions falleres del municipi que ho desitgen.

 No podran participar en els premis les comissions falleres que incórreguen en alguna de les causes de prohibició per a obtindre la condició de beneficiaris que establix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 Per tal d’acreditar els requisits anteriors, les persones que participen en la convocatòria hauran de presentar la documentació assenyalada en la base 3.

PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS

 Les comissions falleres interessades hauran de presentar les sol•licituds fins al dia 2 de març de 2020 en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o per qualsevol altre mitjà que estiga previst en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb una instància en model normalitzat que s’adjunta en l’enllaç següent (instància).

https://www.alzira.es/contenidos/e_Ajuntament/VALENCIA/VAL_i_001_v_premis_cartells_monuments_fallers.pdf

 IMPORT DEL PREMI I CRÈDIT PRESSUPOSTARI

L’import total dels premis serà de 1.000 € per als textos dels monuments fallers, dels quals es concediran tres distincions en metàl•lic consistents en els premis següents:

Premis als textos dels monuments:
• Primer premi: 500 € i banderí acreditatiu
• Segon premi: 300 € i banderí acreditatiu
• Tercer premi: 200 € i banderí acreditatiu