L’Ajuntament d’Alzira aprovarà esta setmana les bases per a les ajudes a propietaris d’edificis que permeten la conservació i el manteniment del parc immobiliari de la ciutat

 

L’Ajuntament d’Alzira en virtut d’allò que s’ha disposat per la normativa autonòmica i estatal sobre els informes d’avaluació d’edificis, ha elaborat unes ajudes que permeten que es procedisca correctament a la conservació i al manteniment del parc immobiliari de la ciutat, i que tracta d’evitar així la degradació de les edificacions heretades i existents.

                        

Per a poder obtindre ajudes autonòmiques i estatals, i per a complir amb la llei, és necessari comptar amb l’informe d’avaluació dels edificis, per la qual cosa l’Ajuntament subvencionarà, totalment o parcialment, el seu cost. 

La llei regula un deure de conservació d’edificis pel qual els propietaris de terrenys, construccions i edificis, així com els subjectes obligats per la legislació estatal sobre rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, hauran de mantindre en condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i decor, de manera que realitzaran els treballs i obres necessaris per a conservar o rehabilitar les condicions imprescindibles d’habitabilitat, seguretat, funcionalitat o ús efectiu que permetrien obtindre la llicència administrativa d’ocupació per al destí que els siga propi.

L’alcaldessa d’Alzira, Elena Bastidas, ha manifestat: “Considerem molt importants estes ajudes destinades a la rehabilitació d’edificis de la ciutat que esta setmana aprovarem en la Junta de Govern. Fa unes setmanes em vaig reunir amb els administradors de finques de la localitat que es van mostrar molt contents i receptius davant del fet de posar a disposició de les comunitats de propietaris estes ajudes. Anime la gent que estiga interessada a consultar les bases i els terminis per a poder acollir-se a estes i poder dur a terme la conservació i el manteniment dels seus edificis, la qual cosa repercutix positivament en la ciutat. Destinem en un primer moment, 100.000 euros respecte a això, ja pressupostats en el 

Pressupost Municipal de 2015. Segons un llistat provisional elaborat pels servicis municipals, el mínim de comunitats interessades estaria en 160”. 

Per mitjà d’esta nova iniciativa i per a aconseguir l’objectiu de la correcta conservació del parc immobiliari de la ciutat, s’ha constituït una partida en els pressupostos municipals que permetrà sufragar els gastos ocasionats pel pagament als tècnics dels honoraris previstos per a procedir a l’elaboració de l’Informe d’Avaluació de l’Edificació.

En esta primera convocatòria d’ajudes, els destinataris seran les comunitats de propietaris legalment constituïdes i els propietaris d’edificació catalogada o d’antiguitat superior a 50 anys que tenen l’obligació legal de promoure, almenys cada 10 anys, la realització de l’Informe d’Avaluació de l’Edificació a càrrec del facultatiu competent. Igualment seran destinataris de les ajudes les comunitats de propietaris i els propietaris singulars que lliurement promoguen l’elaboració de l’Informe d’Avaluació de l’Edificació a càrrec del facultatiu competent que ho precisen i així ho justifiquen, com a requisit per a l’obtenció d’ajudes públiques destinades a la rehabilitació de l’edifici. 

Les ajudes es concediran amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament d’Alzira de l’exercici 2015, el qual preveu una quantitat de 100.000 euros que seran distribuïts en dos terminis de sol·licitud i concessió. Les sol·licituds hauran de realitzar-se en el termini màxim d’un mes des de la publicació de la convocatòria en la pàgina web de l’Ajuntament. 

En el moment de sol·licitar l’ajuda, les edificacions hauran de complir amb els requisits següents:

-Tractar-se d’un edifici amb antiguitat superior a 50 anys amb comunitat de propietaris legalment constituïda o ser propietari d’edifici catalogat o que requerisca i justifique comptar amb l’informe d’avaluació de l’edifici per a poder obtindre ajudes destinades a la seua rehabilitació. També podran sol·licitar ajudes aquells que hagen obtingut l’Informe d’Avaluació de l’Edificació per part d’un facultatiu competent en el període comprés entre l’1 de desembre de 2014 i l’1 d’abril de 2015 i així ho justifiquen i presenten a l’Ajuntament per a la seua valoració. 

-L’edificació objecte de l’Informe d’Avaluació Tècnica de l’Edificació ha d’ubicar-se dins del terme municipal de la ciutat d’Alzira.

-Els sol·licitants d’estes ajudes, no poden haver-les obtingut per este concepte, durant els deu anys anteriors.

La documentació a aportar podrà consultar-se en la pàgina web de l’Ajuntament www.alzira.es.