L’Ajuntament d’Alzira recorda que les ajudes al transport universitari es poden sol·licitar fins al 30 de setembre de 2017

Des de la Regidoria d’Educació es recorda a tots els interessats que fins al 30 d’este mes (de setembre) es poden sol·licitar les ajudes al transport universitari, que este any compta amb una quantia de 20.000 euros.
 
L’objectiu d’estes ajudes, que llança la Regidoria d’Educació, no és una altra que col·laborar amb les despeses de desplaçament derivades de la realització d’estudis universitaris en les universitats públiques i privades que integren el Sistema Universitari Valencià, així com els seus centres adscrits, situats fora del terme municipal d’Alzira.
 
El regidor de l’àrea responsable, Pepe Grau, vol puntualitzar que pot sol·licitar esta ajuda l’alumnat que complisca i acredite documentalment els requisits següents abans que finalitze el termini de la convocatòria: alumnat matriculat durant el curs 2017-2018, almenys del 50 % del curs lectiu (excepte aquells estudiants que justifiquen que els queden menys de 30 crèdits per a finalitzar els estudis) en qualsevol dels ensenyaments següents: ensenyaments universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior conduents a títols oficials de grau. 
 
Ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció dels títols de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic.
 
Altres requisits per a obtindre l’ajuda són estar empadronat a Alzira amb una antiguitat mínima de 24 mesos. Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser personal treballador per compte propi o d’altre. Tindran la consideració de “familiars” el cònjuge o la parella de la unió de fet formalitzada, així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec de menors de 30 anys.
 
Ser menor de 30 anys durant l’any natural de la convocatòria. Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, la qual cosa s’acreditarà mitjançant una declaració responsable de no superar els límits de renda familiar següents: famílies de dos membres: 24.089,00; famílies de tres membres: 32.697,00; famílies de quatre membres: 38.831,00; famílies de cinc membres: 43.402,00; famílies de sis membres: 46.853,00; famílies de set membres: 50.267,00; famílies de huit membres: 53.665,00. A partir de l’octau membre, s’afegiran 3.391 euros a la renda de la unitat familiar per cada nou membre computable.
 
Per últim, els estudiants interessats han de presentar la sol·licitud mitjançant una instància model (www.alzira.es, Portal de la Ciutadania – Educació i Cultura), presentant la solicitud i documentació en l’Oficina d’Atenció Ciutadana, la Clau (c/ Rambla, núm. 23), a través de la pàgina web, des d’on també es pot presentar la documentació de forma electrònica, o dins de les normes que contempla l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Junt amb la instància model, els aspirants hauran de presentar la documentació següent: fotocòpia del DNI o documentació acreditativa equivalent. Documentació acreditativa d’estar matriculat en algun centre universitari per al curs 2017/2018. Certificat de la direcció de l’oficina bancària on la persona sol·licitant siga titular del compte corrent en què indique que se li abone l’ajuda en cas de ser concedida. Autorització per a consultar la renda dels membres de la unitat familiar.
 
img randres 20160225-140316 imagenes lv terceros renfe1