L’Ajuntament edita uns díptics per a informar del Calendari de Cobrament de 2015 i de les bonificacions respectives

  •  Els rebuts d’IBI Urbana domiciliats abans del 20 de febrer tindran una bonificació del 5%

 L’Ajuntament d’Alzira, com ja ve sent habitual, ha editat uns díptics que arribaran als domicilis alzirenys en les pròximes setmanes, amb la finalitat d’informar del calendari de cobrament dels impostos de cara a 2015. També informarà de les diferents bonificacions que s’apliquen als impostos.

 El regidor d’Economia i Hisenda, Enrique Lahuerta, ha destacat: “Com cada any, enviem als domicilis alzirenys informació respecte del calendari de cobrament de 2015, amb totes les bonificacions que s’aplicaran. La més destacable i que afecta un nombre més gran de persones és la bonificació que s’aplicarà del 5% a l’IBI Urbana per als rebuts domiciliats abans del 20 de febrer de 2015, per la qual cosa anime la ciutadania per tal que es domicilie este rebut i puga aplicar-se-li esta reducció. A més, tenim la resta de bonificacions que aplicarem en este nou any, que de segur que són ben rebudes per tots els ciutadans”.

 Bonificacions

Respecte a l’Impost de Béns Immobles Urbans s’aplicarà:

-una bonificació entre el 10% i el 90% per als titulars de família nombrosa, sempre que els immobles siguen la seua vivenda habitual. La bonificació s’haurà de sol·licitar entre l’1 de gener i l’últim dia del període de cobrament en voluntària. 

-una bonificació del 5% per als immobles urbans dels rebuts que estiguen domiciliats fins al dia 20 de febrer de 2015.

-una bonificació del 25% per als immobles destinats a vivendes, en els quals s’instal·len sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. Haurà de sol·licitar-se en el terme dels tres mesos posteriors a la instal·lació.

 -una bonificació entre el 10% i el 50% per als immobles en què els seus titulars cadastrals exercisquen activitats econòmiques i que hagen incrementat la mitjana anual de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant l’exercici anterior. Se sol·licitarà dins del primer semestre de l’exercici en què haja de produir efecte.

 Respecte a l’Impost d’Activitats Econòmiques, per a aquelles empreses que estiguen desenrotllant la seua activitat a Alzira o per a empreses de nova implantació, excepte en els casos de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat:

-entre el 10% i el 95% per creació d’ocupació indefinida: activitats que hagen incrementat la mitjana anual de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit, durant l’exercici anterior.

-entre el 25% i el 50%, per inversions en immobilitzat material superiors al milió d’euros, en centres de treball situats a Alzira, durant l’exercici anterior. Estes bonificacions hauran de sol·licitar-se dins del primer semestre de l’exercici en què hagen de produir efecte.

 Pagament d’impostos

Els diferents impostos poden pagar-se per mitjà de domiciliació, que es pot sol·licitar en l’oficina de Recaptació Voluntària, o des de la Seu electrònica. També pot sol·licitar-se l’imprés de domiciliació a voluntaria@alzira.es o imprimir-lo des de www.alzira.es – Pagaments – Domiciliació de rebuts. 

Les dates de pagament són:

-Impost de Béns Immobles Urbans: del 2 de març al 8 de maig de 2015, per als rebuts no domiciliats. Per als rebuts domiciliats, un 50% el 20 d’abril de 2015 i l’altre 50% el 5 d’octubre de 2015.

-Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i guals: del 18 de maig al 20 de juliol de 2015, per als rebuts no domiciliats, i el 6 de juliol de 2015 per als domiciliats.

-Impost de Béns Immobles Rústics, Impost d’Activitats Econòmiques i taxa de fem d’activitats econòmiques: del 14 de setembre al 16 de novembre de 2015 per als rebuts no domiciliats, i el 2 de novembre de 2015 per als domiciliats.

A l’inici de cada període de pagament, es remetran als domicilis dels contribuents que no tinguen els seus rebuts domiciliats les seues cartes de pagament. Aquells que no les hagen rebudes podran sol·licitar-les per mitjà de correu a l’adreça electrònica voluntaria@alzira.es o imprimir-les des de la Seu electrònica de Recaptació.

 Per a més informació, les persones interessades es poden dirigir a:

Gestió Tributària

-Vehicles: vehiculos@alzira.es , tel. 96 240 04 50

-Plusvàlues: plusvalia@alzira.es , tel. 96 240 04 50

-Cadastre: cadastre@alzira.es , tel. 96 245 92 52

Recaptació

-Recaptació Voluntària: voluntaria@alzira.es , tel. 962459267

-Recaptació Executiva: executiva@alzira.es , tel. 96 245 92 73