Les persones que domicilien el seu IBI Urbana abans del 20 de febrer tindran una bonificació del 5%

A més, els seus rebuts es cobraran en dos fraccions

L’Ajuntament d’Alzira aplicarà una bonificació del 5% a totes aquelles persones que tinguen el seu Impost de Béns Immobles Urbans domiciliat abans del 20 de febrer de 2015. 

A més, pel fet de tindre’l domiciliat, com ja es feia en anys anteriors, este impost es cobrarà en dos fraccions del 50% de l’import cada una. La primera d’elles es cobrarà el 20 d’abril de 2015, i la segona, el 5 d’octubre de 2015.

Aquelles persones interessades a domiciliar els seus rebuts poden sol·licitar-ho en l’Oficina de Recaptació Voluntària o des de la seu electrònica. També pot sol·licitar-se l’imprés de domiciliació a voluntaria@alzira.es o imprimir-lo des de www.alzira.es – Pagaments – Domiciliació de rebuts. 

El regidor d’Economia i Hisenda, Enrique Lahuerta, ha destacat: “Recordem a la ciutadania que, fins al 20 de febrer, tenen de termini per a domiciliar el seu rebut de l’IBI Urbana i així beneficiar-se d’una bonificació del 5%, i també poder pagar el seu rebut en dos terminis. Estes són algunes de les bonificacions respecte a les ordenances fiscals que aplicarem enguany, que se sumen a les moltes altres que s’aplicaran a l’IBI Urbà i al d’Activitats Econòmiques i que pretenen, així, fomentar l’ocupació”. 

Bonificacions

Respecte a l’Impost de Béns Immobles Urbans s’aplicarà:

-una bonificació entre el 10% i el 90% per als titulars de família nombrosa, sempre que l’immoble siga la seua vivenda habitual. La bonificació s’haurà de sol·licitar entre l’1 de gener i l’últim dia del període de cobrament en voluntària. 

-una bonificació del 5% per als immobles urbans dels rebuts que estiguen domiciliats fins al dia 20 de febrer de 2015.

-una bonificació del 25% per als immobles destinats a vivendes, en els quals s’instal·len sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. Haurà de sol·licitar-se en el termini dels tres mesos posteriors a la instal·lació.

-una bonificació entre el 10% i el 50% per als immobles en què els seus titulars cadastrals exercisquen activitats econòmiques, i que hagen incrementat la mitjana anual de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant l’exercici anterior. Se sol·licitarà dins del primer semestre de l’exercici en què haja de produir efecte.

Respecte a l’Impost d’Activitats Econòmiques, per a aquelles empreses que estiguen desenrotllant la seua activitat a Alzira o empreses de nova implantació, excepte en els casos de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat:

-entre el 10% i el 95% per creació d’ocupació indefinida, activitats que hagen incrementat la mitjana anual de la seua plantilla de treballadors amb contracte indefinit, durant l’exercici anterior.

-entre el 25% i el 50%, per inversions en immobilitzat material superiors al milió d’euros, en centres de treball situats a Alzira durant l’exercici anterior. Estes bonificacions hauran de sol·licitar-se dins del primer semestre de l’exercici en què hagen de produir efecte.

Pagament d’impostos

Les dates de pagament són:

-Impost de Béns Immobles Urbans: del 2 de març al 8 de maig de 2015, per als rebuts no domiciliats. Per als rebuts domiciliats, un 50% el 20 d’abril de 2015 i l’altre 50% el 5 d’octubre de 2015.

-Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i guals: del 18 de maig al 20 de juliol de 2015 per als rebuts no domiciliats, i el 6 de juliol de 2015 per als rebuts domiciliats.

-Impost de Béns Immobles Rústics, Impost d’Activitats Econòmiques i taxa de fem d’activitats econòmiques: del 14 de setembre al 16 de novembre de 2015 per als rebuts no domiciliats, i el 2 de novembre de 2015 per als domiciliats.

A l’inici de cada període de pagament es remetran als domicilis dels contribuents que no tinguen els seus rebuts domiciliats les seues cartes de pagament. Aquells que no les hagen rebudes poden sol·licitar-les per mitjà de voluntaria@alzira.es i imprimir-les des de la Seu Electrònica de Recaptació.

Per a més informació, les persones interessades es poden dirigir a:

Gestió Tributària

-Vehicles: vehiculos@alzira.es 96 240 04 50

-Plusvàlues: plusvalia@alzira.es 96 240 04 50

-Cadastre: cadastre@alzira.es 96 245 92 52

Recaptació

-Recaptació Voluntària: voluntaria@alzira.es 962459267

-Recaptació Executiva: executiva@alzira.es 96 245 92 73