Període de cobrament de l’Impost sobre Béns Immobles urbans

Es comunica a tota la ciutadanía l’obertura del període de cobrament en voluntària de l’Impost sobre Béns Immobles urbans de l’exercici 2013.

Rebuts no domiciliats
Dates de pagament: del 18 de febrer fins al 19 d’abril

Llocs de pagament:
a) Oficina de Recaptació Voluntària (c/ Sant Roc, 8). El pagament podrà efectuar-se en efectiu, xec bancari o conformat o targeta de crèdit o dèbit en horari de 8:30 h a 14:00 h i de 8:00 a 13:13 del 15 de juny al 15 de setembre.
b) En les entitats col·laboradores següents, amb les cartes de pagament que es remetran a les persones contribuents, en l’horari que cada entitat tinga establit; o en els caixers automàtics, si tenen establit este servici, en efectiu o targeta de crèdit les 24 hores del dia:
– BANKIA i xarxa de caixers automàtics de Bankia
– LA CAIXA i xarxa de caixers automàtics Servicaixa
– CREDIT-VALENCIA CAIXA RURAL
– SABADELLCAM
– BANCO BILBAO-VIZCAYA ARGENTARIA
Les persones contribuents que no hagen rebut les cartes de pagament podran sol·licitar-les en l’oficina de Recaptació o bé per correu electrònic a l’adreça voluntaria@alzira.és. Si es disposa de certificat digital o DNI electrònic, podran imprimir-les des de www.alzira.es – Portal de la ciutadania – Carpeta de la ciutadania – Tributs i Recaptació – Els meus rebuts i liquidacions en voluntària.

Rebuts domiciliats: seran carregats en compte en dos fraccions, del 50 % cada una d’elles en les dates següents:
1a fracció el dia 2 d’abril (02-04-13)
2a fracció el dia 1 d’octubre (01-10-13)

Finalitzat el període voluntari de pagament, els rebuts pendents de pagament s’exigiran pel procediment de constrenyiment amb els recàrrecs i interessos corresponents.