Programa per a la prevenciò de la legionel·losi

El Pla de Prevenció i Control de la Legionel·losi de la Comunitat Valenciana contempla l’aplicació del RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’establixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Les mesures contingudes en este Reial Decret s’apliquen a les instal·lacions que utilitzen aigua en funcionament, produïsquen aerosols i es troben ubicades en l’interior o exterior d’edificis d’ús col·lectiu, instal·lacions industrials o mesures de transport que puguen ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia.

A estos efectes, les instal·lacions de reg es classifiquen en funció de la probabilitat de dispersió de la legionel·la.

Dins de les instal·lacions amb major probabilitat de legionel·la es contemplen:

  • • Torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
  • • Sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulació i circuit de retorn.
  • • Sistema d’aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació a través de dolls (spas, jacuzzis, piscines, banyeres terapèutiques, d’hidromassatge…)
  • • Centrals humidificadors industrials.

Com a instal·lacions de menor probabilitat de proliferació de la legionel·la:

  • • Sistemes d’aigua freda de consum humà, depòsits mòbils i aigua calenta sanitària sense circuit de retorn.
  • • Sistemes de refredament evaporatiu.
  • • Humitejadors industrials.
  • • Fonts ornamentals.
  • • Sistemes contra incendis.
  • • Regs per aspersió.

L’Ajuntament d’Alzira té contracte amb l’empresa Eco-tratamientos y Servicios, S.L , la prestació del servici de prevenció i control de la legionel·losi en dependències i instal·lacions.

El susdit control consistix en :

·         El manteniment, segons els articles 7 i 8 i l’annex 3 del Reial Decret 865/2003, del sistema d’aigua freda de consum humà i d’aigua calenta en edificis de dependència municipal (en avant RD 865/2003).

·         Revisió de la instal·lació i control de la qualitat microbiològica de l’aigua de les fonts ornamentals, els punts de reg de jardins i parcs, sistema d’aigua contra incendis, conductes d’aire condicionat, depòsits i pous.

·         En les piscines cal atendre a allò que disposa el Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’establixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines; el Decret 255/1994, de 7 de desembre del Govern Valencià, pel qual es regulen les normes higienicosanitàries i de seguretat de les piscines d’ús col·lectiu i dels parcs aquàtics; i el Decret 97/2000, de 13 de juny, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Decret 255/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen les normes higienicosanitàries i de seguretat de les piscines d’ús col·lectiu i dels parcs aquàtics. En l’àmbit de la normativa de la Comunitat Valenciana els Decrets 255/1994 i 97/2000 estan derogats en tot allò que s’opose al que establix el Decret 52/2010.foto 0006

Relació de dependències i instal·lacions.pdf rojo