Xarxa Espanyola de ciutats saludables

La Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables (XECS) és una secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, l’objectiu de la qual és fomentar en el nostre país el projecte de l’Organització Mundial de la Salut Ciutats Saludables.

La Xarxa es finança a través de convenis i acords amb institucions públiques i privades.

És objectiu de creixements de la XECS a mitjan termini associar les quasi 300 ciutats espanyoles amb més de 20.000 habitants.

Són membres associats a la XECS:

-El Ministeri de Sanitat i Consum.

-L’Oficina Regional Europea de l’OMS.

-La Xarxa Europea de Xarxes Nacionals de Ciutats Saludables

-Les xarxes autonòmiques de Madrid, Catalunya, Andalusia i Castella-la Manxa.

L’àmbit d’activitat se centra en l’educació i promoció de la salut, i la prevenció de les malalties. La XECS és el fòrum de comunicació, coneixements i experiències en l’àmbit de la salut pública de les corporacions locals espanyoles, a més de ser fòrum d’impuls de les actuacions conjuntes nacionals programades en salut pública local.

La xarxa té per òrgans:

1.-L’Assemblea de Ciutats, òrgan polític de rang més elevat.

2.-El Consell Rector de la Xarxa, òrgan polític executiu.

3.-El Comité Tècnic, òrgan plenari de caràcter tècnic.

Una altra àrea d’actuació de la XECS ha sigut la busca de col·laboració europea en l’execució de programes de salut pública de les corporacions locals espanyoles. Per a això, s’ha redactat un informe sobre les possibles fonts de finançament de la Unió Europea de les corporacions locals espanyoles en l’àmbit de la salut pública i s’ha celebrat una jornada sobre aportació de finançament europeu per a l’àmbit de la salut pública de les corporacions locals.

Per a la consecució d’eixos fins la XECS té previst realitzar les activitats següents:

-Assegurar la intercomunicació de les ciutats participants en matèria de promoció i protecció de la salut, que permeta l’intercanvi d’experiències i el desenrotllament de projectes entre ciutats, amb altres nivells de l’Administració i amb altres organitzacions, per a promoure l’acció comuna en la promoció i protecció de la salut.

-Assegurar el manteniment dels contactes interinstitucionals per a la consolidació de les relacions intersectorials, necessàries en l’àmbit de la promoció i protecció de la salut.

-Fomentar la col·laboració i l’acció conjunta de les ciutats participants en la matèria de promoció i protecció de la salut.

-Ajudar les ciutats participants a desenvolupar models operatius de promoció i protecció de la salut en la comunitat, que puguen servir com a models de bona praxi pel que fa a la promoció i protecció de la salut en el context urbà, en concret el diagnòstic i els plans de salut.

-Establir criteris d’avaluació i indicadors unificats que permeten avaluar les actuacions de la promoció i protecció de la salut i l’acreditació de la qualitat de la seua execució

-Mantindre contactes amb altres projectes de ciutats saludables al nostre país, en altres països i amb les xarxes nacionals, així com la Xarxa Europea.

-Establir recomanacions orientades a la inclusió dels processos de qualitat en les actuacions de promoció i protecció de la salut.

-Difondre la informació rellevant sobre la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, les Xarxes Autonòmiques i la Xarxa Europea.

Per tot això, per Acord de l’Ajuntament en Ple de data 22 de desembre de 2004 es va acordar adherir-se a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables.

red-ciudades.saludables