Registre administratiu de factures

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, establix l’obligació de presentar en un registre administratiu les factures emeses en el marc de les relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i les Administracions públiques, cosa per a la qual disposa la creació del registre comptable de factures que facilite el seu seguiment.

L’obligació de registrar administrativament les factures serà des del dia 1 de gener de 2015.

Com a impuls a la factura electrònica, s’establix que tots els proveïdors que hagen entregat béns o prestat serveis a l’Ajuntament podran expedir i remetre la factura en format electrònic.

En tot cas, estaran obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seua presentació, a través del punt general d’entrada de factures electròniques, les societats mercantils i la resta d’entitats amb personalitat jurídica. No obstant, les Administracions públiques poden excloure reglamentàriament d’esta obligació de facturació electrònica a les factures, l’import de les quals siga de fins a 5.000 euros.

Esta obligació de presentació de factura electrònica entrarà en vigor el pròxim 15 de gener del 2015.

Este Ajuntament disposa des del 2010 un portal d’entrada de factures electròniques. No obstant, l’Ajuntament podrà adherir-se al punt general d’entrada de factures electròniques que proporcione l’Estat, la comunitat autònoma i la Diputació.

Per tot això, la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 26 de novembre de 2014, adoptà, entre altres, l’ACORD següent:

Primer. Els proveïdors que hagen entregat béns o prestat serveis a l’Ajuntament tenen l’obligació de presentar les factures o documents justificatius en algun dels registres administratius següents:

  • Registre general d’entrada de l’Ajuntament
  • Portal de Facturació Electrònica de l’Ajuntament
  • Portal de Facturació Electrònica de l’Administració General de l’Estat (FACE), comunitat autònoma o Diputació, en el cas que l’Ajuntament decidira adherir-se als mateixos.

En la presentació de les factures en el registre ha de quedar clara la identificació del proveïdor i el departament o persona al servei de l’Ajuntament a què es remeta la factura.

Sense la inscripció de la factura en qualsevol dels registres administratius citats no es reconeixerà l’obligació derivada de les prestacions realitzades a favor de l’Ajuntament. La recepció de la factura per mitjans electrònics o a través del registre administratiu produirà els efectes d’inici del còmput de termini de pagament en els termes de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Segon. Una vegada anotades en el registre administratiu de factures, es registraran comptablement per la Intervenció municipal amb caràcter previ a la seua remissió a l’òrgan responsable de la tramitació de la factura.

Tercer. La Intervenció haurà de traslladar la factura al departament gestor per a la seua tramitació (acceptació o rebuig).

Quart. La Intervenció informarà mensualment l’Alcaldia de les persones que en eixe mes s’hagen demorat en la conformitat o rebuig de les factures més de quinze dies.

Quint. S’exclou de l’obligació de presentar les factures electrònicament a aquelles, l’import de les quals, siga de fins a 5.000,00 euros.

CategoriesSense categoria