S’ha obert el termini de la convocatòria de les Ajudes Extraordinàries a l’Estudi 2014/2015

 

El termini finalitza el 8 d’abril

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria d’Educació, ha obert el termini de les Ajudes Extraordinàries a l’Estudi 2014/2015. El termini finalitza el dimecres, 8 d’abril.

L’objecte d’estes convocatòries és la concessió d’ajudes de caràcter extraordinari, per a l’exercici d’activitats formatives que s’estiguen realitzant o s’hagen realitzat al llarg del curs 2014/2015, per a jóvens residents a Alzira menors de 30 anys, amb insuficiència de mitjans econòmics per a poder realitzar l’activitat proposada. També es tindrà en compte l’especial capacitat o rendiment del demandant en relació amb la matèria que es tracte i l’interés del projecte formatiu presentat.

Les activitats per a les quals es podran demanar estes ajudes, fins al 8 d’abril, són per a aquells cursos de formació universitària o postgrau en altres comunitats autònomes, en cas que no s’impartisquen a la Comunitat Valenciana; cursos de formació universitària o postgrau en l’estranger, i cursos complementaris a les ensenyances de règim especial. 

La convocatòria per als tallers i altres activitats formatives per a l’estiu de 2015 complementaris a la formació reglada s’obrirà més avant.

La regidora d’Educació, Anabel Juárez, ha destacat: “Anime els i les jóvens d’Alzira que hagen realitzat, o tinguen previst realitzar alguns d’estos cursos addicionals de formació, que presenten sol·licitud per a poder adherir-se a estes ajudes. En esta ocasió, obrirem dos terminis de convocatòries, este primer i un altre més avant, que serà per a aquelles activitats formatives previstes per a l’estiu”.

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud per mitjà d’una instància model junt amb:

-una fotocòpia del DNI

-el curriculum vitae amb la documentació que s’estime convenient, com ara una justificació de les dades aportades.

-el projecte de l’activitat per a la qual es demana l’ajuda, en què ha de constar l’activitat formativa concreta, la matrícula i el programa oficial de l’activitat, i on s’indique el cost de l’activitat, les dates de realització, el lloc, elpressupost detallat i tota aquella informació complementària que es considere necessària.

-document pel qual un professional de prestigi relacionat amb l’àrea justifique l’interés de l’activitat en relació amb la trajectòria formativa de la persona sol·licitant i l’especial capacitat i rendiment en l’àrea formativa de què es tracta.

-justificació dels ingressos personals i familiars.

-declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

Per a més informació, es pot acudir al Departament d’Educació, carrer Rambla s/n o telefonar al 96 245 92 50. Les bases, així com les sol·licituds model, es poden consultar en www.alzira.es, en Portal de la Ciutadania- Educació i Cultura.