Bonificacions fiscals


IBI

Vivendes de protecció oficial

Bonificació: 50% els 5 primers anys

Sol·licitud, pel constructor o promotor, en l’exercici anterior a la concessió de la bonificació a partir de la qualifició definitiva

Immobles que constitueixen l’objecte de l’activitat d’empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària

Bonificació: 90% des del període següent al de la iniciació de les obres fins el posterior a la finalització, amb un màxim de 3 anys

Sol·licitud: abans de l’inici de les obres

Vivenda habitual de famílies nombroses

Quota íntegra (€) Bonificació:

Inferior a 621,00 90%

Des de 621,01 fins a 827,00 50%

Des de 827,01 fins a 1.036,00 25%

Més de 1.036,01 10%

Sol·licitud: en el primer trimestre de l’any de concessió


Vehicles

IVTM

Exempció

Bonificació

Sol·licitud

Ús exclusiu vehicle titular discapacitat

100%

Any anterior

Vehicle agrícola

100%

Any anterior

Vehicle històric + 25 anys

50%

Any anterior

Vehicle històric + 50 anys

100%

Any anterior

Motor elèctric / biocombustible reciclat

75%

Any anterior

Híbrids

50%

Any anterior

Biocombustible no reciclat

30%

Any anterior


Plusvàlua

Plusvàlua

Bonificació

Sol·licitud

Herències

50%

Aplicació automàtica liquidació

Fusions i escisions empreses

99%

Aplicació automàtica liquidació


Guals

Guals

Bonificació

Sol·licitud

Persones mobilitat reduïda

cadira rodes

50%

Any anterior