Fem

Taxa de retirada de residus sòlids d’activitats econòmiques assimilables als generats en domicilis particulars

L’Ajuntament d’Alzira establix la taxa per la prestació del servei de recollida de residus sòlids d’activitats econòmiques.

Fet imposable

Subjecte passiu

Responsables

Quota tributària

Meritació

Règim d’exacció


 

Fet imposable

Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida de residus sòlids urbans procedents de locals i establiments on s’exercisquen activitats comercials, professionals, artístiques, industrials i de serveis, situats en les zones de prestació del servei.

A este efecte, es consideren residus sòlids urbans, els residus de neteja i desperdicis procedents de locals i establiments, excloent de tal concepte els residus de tipus industrial, runes d’obres, detritus humans, matèries i materials contaminats, corrosius, perillosos, la recollida o abocament dels quals exigisca l’adopció d’especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat.

L’obligació de contribuir naixerà per la simple existència de la prestació del servei, que per ser general i de recepció obligatòria, s’entendrà prestat a favor dels locals i establiments.

Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida de residus sòlids urbans, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què la normativa tributària imposa el compliment d’obligacions tributàries segons el que disposa l’article 35 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, que ocupen, utilitzen o siguen titulars de les activitats econòmiques.

Tindran la consideració de subjectes passius substituts del contribuent i, en conseqüència estaran obligats a complir amb les prestacions materials i formals de les obligacions tributàries, els propietaris dels locals i establiments, que podran repercutir, si és procedent, les quotes satisfetes sobre els respectius beneficiaris.

La taxa serà única per local o establiment, independentment del nombre d’activitats que s’hi desenvolupen.

Responsables

Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en la Llei General Tributària.

La derivació de responsabilitat requerirà que, amb audiència prèvia de l’interessat, es dicte acte administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributària.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques que es referixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei General Tributària.

Quota tributària

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la situació i dels coeficients de ponderació que s’indiquen.

A este efecte s’aplicaran les tarifes següents:

 

Import net de la xifra de negocis (en euros)

  Menys de 1.000.000,00 Des d’1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00 Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00 Des de 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 Més de 100.000.000,00
Disseminats

230

317

327

341

351

364

Casc urbà

154

211

218

225

233

243

L’import net de la xifra de negocis serà el corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel titular de l’activitat econòmica i es determinarà d’acord amb el que preveu l’article 82.1.c) del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Els polígons industrials es consideren disseminats.

Meritació

La taxa es merita i naix l’obligació de contribuir des del moment en què s’inicie la prestació del servei, que s’entendrà iniciat, atesa a la seua naturalesa de recepció obligatòria, quan estiga establit i en funcionament el servei municipal de recollida de residus sòlids urbans en els carrers, places, camins o llocs on es troben els locals o establiments.

El període impositiu coincidix amb l’any natural. El tribut es merita l’1 de gener de cada any. Les quotes són prorratejables per trimestres naturals, tant en les altes com en les baixes de l’activitat econòmica.

Els canvis de titularitat en l’activitat econòmica de què es tracte i en l’ús dels locals, produiran efecte en l’exercici següent i hauran de ser acreditats per mitjà de còpia d’escriptura, contracte d’arrendament, etc.

Règim d’exacció

El cobrament de les quotes s’efectuarà anualment, per mitjà de rebut en el període que determine l’Ajuntament, excepte en el supòsit d’altes, que es farà per mitjà d’autoliquidació que presentarà el subjecte passiu.

Per a l’exacció de la taxa es formarà i aprovarà anualment el corresponent padró, comprensiu de la relació de tots els obligats al pagament, en els termes establits en la normativa vigent.