IAE

Impost sobre activitats econòmiques

lmpost sobre activitats Econòmiques és un tribut directe de caràcter real. El fet imposable està constituït per l’exercici, en territori nacional, d’activitats empresarials, professionals o artístiques, s’exercisquen o no en local determinat i es troben o no especificades en les tarifes de l’impost.

Es consideren, als efectes d’este impost, activitats empresarials les ramaderes, quan tinguen caràcter independent, les miners, industrials, comercials i de serveis. No tenen eixa consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres.


 

Supòsits de no subjecció

No constituïx fet imposable en este impost l’exercici de les activitats següents:

1. L’alienació de béns integrats en l’actiu fix de les empreses que hagueren figurat degudament inventariats com a tal immobilitzat amb més de dos anys d’antelació a la data de transmetre’s, i la venda de béns d’ús particular i privat del venedor sempre que els haguera utilitzat durant el mateix període de temps.
2. La venda dels productes que es reben en recompensa de treballs personals o serveis professionals.
3. L’exposició d’articles amb el fi exclusiu de decoració o adorn de l’establiment. Al contrari, estarà subjecta a l’impost l’exposició d’articles per a regal als clients.
4. Quan es tracte de venda al detall la realització d’un sol acte o operació aïllada.
 

Estan exempts de l’impost:

A) L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, així com els organismes autònoms de l’Estat i les entitats de Dret públic d’anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les entitats Locals.
B) Els subjectes passius que inicien l’exercici de la seua activitat, durant els dos primers períodes impositius d’este impost en què es desenvolupe la mateixa. No es considerarà que s’ha produït l’inici de l’exercici d’una activitat en els següents supòsits;
1a) Quan l’activitat s’haja exercit anteriorment davall una altra titularitat, condició que concorre en els casos de:
a) Fusió, escissió o aportació de branques d’activitat.
b) Transformació de societats.
c) Canvi en la personalitat juridicotributària de l’explotador quan l’anterior titular mantinga una posició de control sobre el patrimoni afecte l’activitat en la nova entitat.
d) Successió en la titularitat de l’explotació per familiars vinculats a l’anterior titular per línia directa o col·lateral fins al segon grau inclusivament.
2a) Quan es tracte de subjectes passius per l’impost que ja realitzaren activitats empresarials subjectes a este, en els casos següents:
a) Quan l’alta siga deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost.
b) Quan l’alta siga conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que s’exercia.
c) Quan l’alta supose l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que ja es realitzava.
d) Quan l’alta siga conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització de l’activitat per la qual es venia tributant.
C) Els següents subjectes passius:
Les persones físiques.
Els subjectes passius de l’Impost sobre Societats i les entitats de l’article 35 de la Llei General Tributaria que tinguen un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros en l’exercici anterior.
Quant als contribuents per l’Impost sobre la Renda de No Residents, l’exempció només arribarà als que operen a Espanya per la via d’establiment permanent, sempre que tinguen un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros en l’exercici anterior.
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades en la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades.
E) Els organismes públics d’investigació, els establiments d’ensenyament en tots els seus graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, a falta d’ànim de lucre, estigueren en règim de concert educatiu, inclús si facilitaren als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o prestaren els serveis de mitja pensió o internat i encara que per excepció venguen en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a dit ensenyament, sempre que l’import de la dita venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destine, exclusivament, a l’adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l’establiment.
F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d’ocupació que per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de minusvàlids realitzen, encara que venguen els productes dels tallers dedicats a tals fins, sempre que l’import de la dita venda sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destine exclusivament a l’adquisició de matèries primeres o al sosteniment de l’establiment.
G) La Creu Roja espanyola.
H) Els subjectes passius a què s’aplique l’exempció en virtut de tractats o convenis Internacionals.
I) A l’empara del que preveu l’article 58 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d’Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d’Interés General, estaran exemptes les fundacions i associacions per l’exercici d’aquelles activitats que constituïsquen el seu objecte social o finalitat específica. S’entendrà que les explotacions econòmiques coincidixen amb l’objecte o finalitat específica de l’entitat quan les activitats realitzades en elles perseguisquen el compliment dels fins previstos en els articles 2.04 i 42.1.a) de la mateixa Llei, i sempre que el gaudi d’esta exempció no produïsca distorsions en la competència, en relació amb empreses que porten a terme la mateixa activitat, i que els seus destinataris siguen una col·lectivitat genèrica de persones.
 
 
Són subjectes passius d’este impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es referix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària sempre que realitzen en el terme municipal d’Alzira qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.
 

Quota tributària

La quota tributària serà la resultant d’aplicar les tarifes de l’impost, els coeficients i les bonificacions previstos per la llei i, si és el cas, acordats per l’Ajuntament d’Alzira i regulats en l’ordenança fiscal respectiva.

Tarifes de l’impost

Les tarifes de l’impost, en les que es fixaran les quotes mínimes, així com la instrucció per a la seua aplicació, s’aprovaren per reial decret legislatiu del Govern.

Coeficient de ponderació

Sobre les quotes municipals, provincials o nacionals fixades en les tarifes de l’impost s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net de la xifra de negocis del subjecte passiu.

Tal coeficient es determinarà d’acord amb el quadro següent:

Import net de la xifra de negocis (euros)

Coeficient

Des d’1.000.000,00 fins a 5.000.000,00

1,29

Des de 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00

1,30

Des de 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00

1,32

Des de 50.000,000,01 fins a 100.000.000,00

1,33

Més de 100.000.000,00

1,35

Sense xifra neta de negoci

1,31

Coeficients de situació

Sobre les tarifes de l’impost incrementades pel coeficient establert en l’article 6é d’aquesta Ordenança fiscal, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radique l’activitat econòmica, s’estableix la següent escala de coeficients:

 

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES

Índex

aplicable

Primera
Segona
Tercera
Quarta

3,80

3,65

2,30

1,80

Període impositiu

El període impositiu coincidix amb l’any natural, excepte quan es tracte de declaracions d’alta. En este cas començarà a partir de la data d’inici de l’activitat fins al final de l’any natural.

En els casos de declaració d’alta en què el dia de començament de l’activitat no coincidisca amb l’any natural, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que queden per finalitzar l’any, inclòs el del començament de l’exercici de l’activitat.

Així mateix, i en el cas de baixa per cessament en l’exercici de l’activitat, les quotes es prorratejaran per trimestres naturals.

Amb este fi, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s’haja exercit l’activitat.