Pressupost 2015

El pressupost és l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat local, i els seus organismes autònoms i els drets que preveja liquidar, així com les previsions d’ingressos i gastos de les societats mercantils que pertanyguen íntegrament a l’entitat local, i els seus organismes autònoms.

1.

PRESSUPOST GENERAL 2015

   

    

A)

Memòries

   

Memòria de l’Alcaldia

Memòria d’Instalaciones Deportivas Alzira, SA

Memòria d’Alzira Ràdio, SA

Memòria de Comunitat d’Usuaris de Vessaments Ribera Alta

   

       

B)

Estats de previsió

      

Pressupost consolidat

Resum gastos i ingressos

Resum i detall ingressos

Resumen i detall gastos (programes y econòmico)

Ingressos i gastos Instalaciones Deportivas Alzira, SA

Ingressos i gastos Alzira Ràdio, SA

Ingressos i gastos Comunitat d’Usuaris de Vessaments Ribera Alta

   

     

C)

Estats d’execució del pressupost de 2014

Comptes de les societats mercantils

    

Ingressos

Gastos

Instalaciones Deportivas Alzira, SA (balanç / pèrdues i guanys)

Alzira Ràdio, SA (balance / perdidas y ganancias)

Comunitat d’Usuaris de Vessaments Ribera Alta

   

       

D)

Estat i comptes exercici 2013

D.1)

Ajuntamento. Liquidació del pressupost de 2014

   

Decret d’aprovació

Resum i detall gastos

Resumdetall ingressos

D.2)

Instalaciones Deportivas Alzira, SA. Comptes 2013

D.3)

Alzira Ràdio, SA. Comptes 2013

   

2.

BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

  

3.

PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL

RELACIÓN DE LLOCS DE TREBALL

  

4.

ANNEXOS

     

Annex d’inversions del pressupost

Estimació cost fiscal bonificació tipus impositius

Aportació la Barraca d’Aigües Vives

Gestora del Suelo Alzira, SA. Previsió ingressos i gastos

Gestora del Suelo Alzira, SA. Comptes anuals 2013

Gestora del Suelo Alzira, SA. Balanç sumes i saldos 2014

  

5.

INFORME D’INTERVENCIÓ

     

Estat d’endeudament

Informe sobre endeudament

Informe d’estabilitat pressupostària i regla de gasto

Informe econòmic financier

Informe de legalitat

  

6.

APROVACIÓ

       

Esmenes PSOE

Esmenes EUPV

Acord Ple

Edicte aprovació inicial

Publicació BOP aprovació inicial

Certificat no reclamacions

Edicte aprovació definitiva

Publicació BOP aprovació definitiva