Pressupostos Generals

Pressupost Municipal

El pressupost municipal és l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconéixer l’Ajuntament d’Alzira i els drets que preveja liquidar, així com les previsions d’ingressos i gastos de les societats mercantils Alzira Ràdio, SA i Instalaciones Deportivas Alzira, SA de capital íntegrament municipal.

 

 
Àmbit temporal
L’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural i a ell s’imputaran:
a) Els drets liquidats en l’exercici, siga quin siga el període que deriven; i
b) Les obligacions reconegudes durant l’exercici.
 
Contingut del pressupost general
L’Ajuntament d’Alzira elaborarà i aprovarà anualment un pressupost general en què s’integraran:

a) El pressupost de la pròpia entitat.
c) Els estats de previsió de gastos i ingressos de les societats mercantils Alzira Ràdio, SA i Instalaciones Deportivas Alzira, SA.

 
Contingut dels pressupostos integrants
El pressupost general atendrà al compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos en la Llei 18/2001, General d’Estabilitat Pressupostària, i contindrà per a cada un dels pressupostos que en ell s’integren:
a) Els estats de gastos, en els que s’inclouran, amb la deguda especificació, els crèdits necessaris per a atendre al compliment de les obligacions.

b) Els estats d’ingressos, en els que figuraran les estimacions dels distints recursos econòmics a liquidar durant l’exercici.

Així mateix, inclourà les bases d’execució, que contindran l’adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de l’Ajuntament d’Alzira, així com aquelles altres necessàries per a la seua encertada gestió, establint totes les prevencions que es consideren oportunes o convenients per a la millor realització dels gastos i recaptació dels recursos, sense que puguen modificar allò que s’ha legislat per a l’administració econòmica ni comprendre preceptes d’orde administratiu que requerisquen legalment procediment i solemnitats específiques diferents d’allò que s’ha previst per al pressupost.
Els recursos de l’Ajuntament d’Alzira i les societats mercantils Alzira Ràdio, SA i Instalaciones Deportivas Alzira, SA es destinaran a satisfer el conjunt de les seues respectives obligacions, excepte en el cas d’ingressos específics afectats a fins determinats.

Els drets liquidats i les obligacions reconegudes s’aplicaran als pressupostos pel seu import íntegre. Queda prohibit atendre obligacions per mitjà de minoració dels drets a liquidar o ja ingressats, llevat que la llei ho autoritze de mode exprés. S’exceptuen de l’anterior les devolucions d’ingressos que es declaren indeguts per tribunal o autoritat competents.

Cada un dels pressupostos que s’integren en el pressupost general haurà d’aprovar-se sense dèficit inicial.

Annexos
Al pressupost general s’uniran com a annexos:
 

a) Els plans i programes d’inversió i finançament que, per a un termini de quatre anys, podrà formular l’Ajuntament d’Alzira.
b) Els programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats mercantils Alzira Ràdio, SA, Instalaciones Deportivas Alzira, SA i Gestora del Suelo Alzira, SA.
c) L’estat de consolidació del pressupost de l’Ajuntament d’Alzira amb el de tots els pressupostos i estats de previsió de les seues societats mercantils.
d) L’estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiu del detall d’operacions de crèdit o d’endeutament pendent de reembossament al principi de l’exercici, de les noves operacions previstes a realitzar al llarg de l’exercici i del volum d’endeutament al tancament de l’exercici econòmic, amb distinció d’operacions a curt termini, operacions a llarg termini, de recurrència al mercat de capitals i realitzades en divises o semblants, així com de les amortitzacions que es preveuen realitzar durant el mateix exercici.

 
El pla d’inversions que haurà de coordinar-se, si és el cas, amb el programa d’actuació i plans d’etapes de planejament urbanístic, es completarà amb el programa financer, que contindrà:
 

a) La inversió prevista a realitzar en cada un dels quatre exercicis.
b) Els ingressos per subvencions, contribucions especials, càrregues d’urbanització, recursos patrimonials i altres ingressos de capital que es prevegen obtindre en tals exercicis, així com una projecció de la resta dels ingressos previstos en l’esmentat període.
c) Les operacions de crèdit que resulten necessàries per a completar el finançament, amb indicació dels costos que vagen a generar.
Dels plans i programes d’inversió i finançament es donarà compte, si és el cas, al Ple de la Corporació coincidint amb l’aprovació del pressupost. Haurà de ser objecte de revisió anual, afegint un nou exercici a les seues previsions.

 

Elaboració i aprovació inicial

El pressupost de l’Ajuntament d’Alzira serà format per l’alcaldessa i a ell haurà d’unir-se la documentació següent:
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que present en relació amb el vigent.
b) Liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avanç de la del corrent, referida, almenys, a sis mesos de l’exercici corrent.
c) Annex de personal.
d) Annex de les inversions a realitzar en l’exercici.
e) Un informe econòmicofinancer, en el que s’exposen les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per a atendre el compliment de les obligacions exigibles i els gastos de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiva anivellació del pressupost.
Les societats mercantils Alzira Ràdio, SA, Instalaciones Deportivas Alzira, SA i Gestora del Suelo Alzira, SA remetran, abans del dia 15 de setembre, les seues previsions de gastos i ingressos, així com els programes anuals d’actuació, inversions i finançament per a l’exercici següent.
Sobre la base dels pressupostos i estats de previsió, l’alcaldessa formarà el pressupost general i ho remetrà, informat per la Intervenció i amb els annexos i documentació complementària, al Ple de la corporació abans del dia 15 d’octubre per a la seua aprovació, esmena o devolució.
L’acord d’aprovació, que serà únic, haurà de detallar els pressupostos que integren el pressupost general. Cap d’ells podrà aprovar-se de forma separada.

 
 
Publicitat
Aprovat inicialment el pressupost general, s’exposarà al públic, previ anunci en el butlletí oficial de la província, per 15 dies, durant els quals les persones interessades podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.

 
 
Aprobació definitiva
L’aprovació definitiva del pressupost general pel Ple de la corporació haurà de realitzar-se abans del dia 31 de desembre de l’any anterior al de l’exercici en què haja d’aplicar-se.
El pressupost general, definitivament aprovat, serà inserit en el butlletí oficial de la corporació i, resumit per capítols de cada un dels pressupostos que ho integren, en el de la província.

 
 
Entrada en vigor
El pressupost entrarà en vigor, en l’exercici corresponent, una vegada publicat en la forma prevista en el butlletí oficial de la província.
Si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no haguera entrat en vigor el pressupost corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l’anterior, amb els seus crèdits inicials, sense perjuí de les modificacions que es realitzen i fins a l’entrada en vigor del nou pressupost.

Històric de pressupostos