Pressupost 2016

El pressupost és l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat local, i els seus organismes autònoms i els drets que preveja liquidar, així com les previsions d’ingressos i gastos de les societats mercantils que pertanyguen íntegrament a l’entitat local, i els seus organismes autònoms.

1.

PRESSUPOST GENERAL 2016

   

    

A)

Memòria

   

Memòria d’Alcaldia

   

       

B)

Estats de previsió

      

Resum gastos i ingressos

Resum i detall ingressos

Resum i detall gastos (programes y econòmic)

   

C) Pressupost comparatiu 2015-2016
Resum i detall ingressos
Detall gastos (programes y econòmic)

     

D)

Estats d’execució del pressupost de 2015

Comptes de les societats mercantils

    

Ingressos

Gastos (programes i econòmic)

Instalaciones Deportivas Alzira, SA (balanç / pèrdues i guanys)

Alzira Ràdio, SA (balanç / pèrdues i guanys)

   

       

E)

Estats i comptes exercici 2014

E.1)

Ajuntament d’Alzira. Liquidació del pressuposto de 2014

   

Decret de aprovació

Resum i detall gastos

Resum i detall ingressos

E.2)

Instalaciones Deportivas Alzira, SA.

Comptes 2014

Acord disolució

E.3)

Alzira Ràdio, SA

 

Comptes 2014

2.

BASES D’EXECUCIÓ

  

3.

PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

  

4.

ANNEXOS

     

Annex d’inversions del pressupost

Aportació la Barraca d’Aigües Vives

Annex estimació beneficis fiscals

  

5.

INFORMES D’INTERVENCIÓ

     

Estat de endeutament

Informe sobre endeutament

Informe d’estabilitat pressupostària i regla de gasto

Informe econòmico financier

Informe de legalitat

  

6.

APROVACIÓ

       

Acord Ple

Edicte aprovació inicial

Publicación BOP aprovació inicial

Certificat no reclamacions

Edicte aprovació definitiva

Publicació BOP aprovació definitiva

Remisió Conselleria d’Hisenda

Remisió Delegació d’Economia i Hisenda