Pressupost 2024

El pressupost és l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligaciones que, com a màxim, pot reconéixer l’entitat local, i els seus organismes autònoms i els drets que preveja liquidar, així com les previsions d’ingressos i gastos de les societats mercantils que pertanyen íntegrament a l’entitat local, i els seus organismes autònoms.

1.

PRESSUPOST GENERAL 2024

   

    

A)

Memòries

   

Memòria d’alcaldia – Ajuntament d’Alzira

 

Memòria presidència – Comunitat Usuaris de Vertits Ribera Alta I

   

       

B)

Pressupostos i estats de previsió

      

Resum estats presuspost ingressos i gastos  – Ajuntament d’Alzira

Resum i detall pressupost d’ingressos  – Ajuntament d’Alzira

Resumdetall pressupost de gastos (programes) – Ajuntament d’Alzira

Resum i detall pressupost de gastos (econòmica) – Ajuntament d’Alzira

Detall pressupost d’ingressos – Comunitat Usuaris de Vertits Ribera Alta I

Detall pressupost de gastos (programes i econòmica) – Comunitat Usuaris de Vertits Ribera Alta I

Resum pressupost ingressos i gastos – Comunitat Usuaris de Vertits Ribera Alta I

   

   C) Pressupostos comparatius 2023-2024
  Comparatiu pressupost d’ingressos (resum i detall) – Ajuntament d’Alzira
Comparatiu pressupost de gastos (resum i detall programes) – Ajuntament d’Alzira
Comparatiu pressupost de gastos (resum i detall econòmica) – Ajuntament d’Alzira
 

     

D)

Estats de tramitació del pressupost – desembre de 2023

    

Estat de tramitació d’ingressosAjuntament d’Alzira

Estat de tramitació de gastos (programes i econòmica) – Ajuntament d’Alzira

Estat de tramitació ingressos – Comunitat d’Usuaris de Vertits Ribera Alta I

Estat de tramitació gastos (programes i econòmica) – Comunitat d’Usuaris de Vertits Ribera Alta I

   

       

E)

Estats i comptes exercici 2022

E.1)

Ajuntament d’Alzira. Liquidació del pressupost de 2022

   

Decret d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2022

Resum i detall d’ingressos

Resum (programes i econòmica) i detall (programes i econòmica) de gastos

 

2.

BASES D’EXECUCIÓ

  

3.

PLANTILLA DE PERSONAL

 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

  

4.

ANNEXOS

     

Annex d’inversions

Aportació la Barraca d’Aigües Vives

Annex informació convenis gasto social

Annex beneficis fiscals

  

5.

INFORMES D’INTERVENCIÓ

     

Informe econòmic justificatiu de la previsió d’ingressos

Informe sobre sostenibilitat

Informe estabilitat pressupostària

Informe de legalitat

  

6.

TRAMITACIÓ

       

Proposta acord

Acord Ple

Edicte aprovació inicial

Publicació BOP aprovació inicial

Faig constar no reclamacions

Edicte aprovació definitiva

Publicació BOP aprovació definitiva

Remissió Generalitat Valenciana

Remissió Delegació d’Economia i Hisenda

34