Pressupost 2017

El pressupost és l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat local, i els seus organismes autònoms i els drets que preveja liquidar, així com les previsions d’ingressos i gastos de les societats mercantils que pertanyguen íntegrament a l’entitat local, i els seus organismes autònoms.

1.

PRESSUPOST GENERAL 2017

   

    

A)

Memòries

   

Memòria d’alcaldia – Ajuntament d’Alzira

Memòria presidència – Comunitat Usuaris de Vessaments Ribera Alta I

   

       

B)

Pressupostos i estats de previsió

      

Resum ingressos i gastos – Ajuntament d’Alzira

Resum i detall ingressos – Ajuntament d’Alzira

Resum i detall gastos (programes y econòmico) – Ajuntament d’Alzira

Estat de previsió ingressos i gastos – Comunidad Usuarios de Vertidos Ribera Alta I

Pressupost consolidat – Ajuntament d’Alzira

   

C) Pressupostos comparatius 2016-2017
Comparatit pressupost d’ingressos (resum y detall) – Ajuntament d’Alzira
Comparatiu pressupost de gastos (programes y econòmic) – Ajuntament d’Alzira

     

D)

Estats d’ececució del pressupost – desembre de 2016

    

Estat d’execució d’ingressosAjuntament d’Alzira

Estat d’execució de gastos (programes y econòmic) – Ajuntament d’Alzira

Estat d’execució ingressos i gastos – Comunitat d’Usuaris de Vessaments Ribera Alta I

   

       

E)

Estats i comptes exercici 2015

E.1)

Ajuntament d’Alzira. Liquidació del pressupost de 2015

   

Decret de aprovació de la liquidació del pressupost de 2015

Resumdetall ingressos

Resum i detall gastos

2.

BASES D’EXECUCIÓ

  

3.

PLANTILLA DE PERSONAL

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

  

4.

ANNEXOS

     

Annex d’inversions

Aportació la Barraca d’Aigües Vives

Annex estimació beneficis fiscals

Informe previsió drets reconeguts IBI urbana

Annex informació convenis gasto social

  

5.

INFORMES D’INTERVENCIÓ

     

Informe econòmic justificatiu de la previsió d’ingressos

Estat d’endeutament

Informe sobre endeutament i estalvi net

Informe estabilitat pressupostària i regla de gasto

Informe de legalitat

  

6.

TRAMITACIÓ

       

Acord Ple

Edicte aprovació inicial

Publicació BOP aprovació inicial

Certificat reclamacions

Acord Ple

Edicto aprovació definitiva

Publicació BOP aprovació definitiva

Remisió Conselleria d’Hisenda

Remisió Delegación d’Economia i Hisenda