Manteniment de tercers


Altes / Modificació de dades de tercers

Este procediment regula la tramitació d’altes i modificacions de tercers i de les seues dades de domiciliació de pagaments.

Es consideren Tercers les persones físiques o jurídiques o les entitats sense personalitat jurídica, públiques o privades, que tenen una relació econòmica amb l’Administració, i que hagen de percebre quantitats econòmiques de l’Ajuntament d’Alzira.

El Manteniment de Tercers és un imprés d’ompliment obligatori. El Tercer, per mitjà de l’imprés de Manteniment de Tercers, pot sol·licitar alta (quan s’inicia la relació econòmica amb l’Administració), o bé pot sol·licitar modificació de dades del Tercer o de les dades bancàries.

Documentació requerida
Forma de presentació
Termini de presentació
Resolució
Normativa
Contactes


Documentació requerida

· Identitat del Tercer. Còpia del document acreditatiu de la identitat del Tercer (NIF, NIE, passaport, VAT, altres). · Identitat del representant del Tercer. Si és el cas, còpia del document acreditatiu de la identitat de la persona que actua en representació legal del Tercer (NIF, NIE, passaport, VAT, altres). · Formulari de Manteniment de Tercers. Imprés de Manteniment de Tercers, degudament omplit, amb la firma i segell del Tercer o, si és el cas, del seu representant legal. Necessitarà incloure el compte bancari per a la domiciliació dels pagaments.   · Acreditació de la representació legal del Tercer. La persona sol·licitant, en cas d’actuar en representació legal del Tercer, haurà d’aportar document que acredite tal representació. · Acreditació de la titularitat del compte bancari. En cas d’alta de Tercer o de modificació del compte bancari, la persona sol·licitant ha d’acreditar la titularitat del compte bancari per mitjà de certificat de l’entitat bancària en què conste el compte i el titular, o bé amb el conforme de l’entitat bancària a les dades aportades en el formulari de manteniment de tercers.

Forma de presentació

  • Presencialment, en la Clau (carrer Rambla, 23) amb cita prèvia (Cita Previa (alzira.es) o al telèfon 96 070 43 48).
  • A través de la seu electrònica, amb certificat electrònic o Cl@ve, al següent enllaç: Sol·licitud d’Alta/Modificació de Dades de Tercers
  • En qualsevol altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, reguladora del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • En cas de presentació presencial, ací pot descarregar el model: Models i sol·licituds » Ajuntament d’Alzira

Termini de presentació

· En qualsevol moment.

Resolució

Una vegada rebuda la sol·licitud en el departament corresponent, s’examinarà la documentació aportada. Si es considera correcta i suficient, es registrarà en el Fitxer de Manteniment de Tercers de l’Ajuntament. En cas d’observar defectes en la susdita documentació, se sol·licitarà a la persona interessada l’esmena dels defectes observats.

Normativa

1. Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics.
2. Protocol de l’Ajuntament d’Alzira per a la publicació en la pàgina Web municipal de procediments administratius..

Contactes

Àrea Econòmica. Intervenció. Comptabilitat municipal
Ajuntament d’Alzira. 1ª Planta. Tel. 962400450
hisenda@alzira.es

Àrea Econòmica. Tesoreria
Ajuntament d’Alzira. 1ª Planta. Tfno. 962400450
tresoreria@alzira.es