Normes generals del visitant

L'accés al PNM comportarà l'acceptació de les normes conductuals a continuació descrites

– La visita i el desplaçament pel PNM es realitzarà de manera ordenada per la xarxa viària habilitada a tal fi, incloent les limitacions que puga imposar espacial o temporalment l’òrgan gestor.

– Els usuaris del PNM compliran, durant la seua estada, quantes normes, directrius i recomanacions figuren en la senyalització i el material informatiu habilitat, o bé aquelles que siguen comunicades directament pel personal assignat a la gestió d’aquest espai. En qualsevol cas, els visitants hauran de tindre una conducta respectuosa amb el patrimoni del PNM, complint com a mínim, el següent:

1) No molestar als animals, ni intentar la seua captura.

2) No recol·lectar cap espècie vegetal, ni parts d’ella.

3) No recol·lectar fragments de roques, minerals, fòssils o material arqueològic, ni realitzaran accions per a la seua extracció.

4) Mantindre un volum de veu discret que no pertorbe la tranquil·litat i quietud de l’espai natural. No es permet l’ús de megàfons llevat que, per raons excepcionals de seguretat i vigilància, fora necessària la seua utilització pel personal autoritzat. Igualment, no es poden usar aparells de so, xiulets, ràdios o altres instruments.

5) Excepte en situacions d’emergència o per motius d’investigació autoritzada, no es permeten les emissions de llums o centellejos enlluernadors, que alteren la tranquil·litat de la nit, mitjançant l’ús de capdavanters làser, torxes de vídeo i altres, amb l’excepció de l’ús de llanternes individuals.

6) Evitar tot comportament o actitud que implique una falta de consideració i respecte a la tranquil·litat de la resta dels visitants.

7) No es permet abandonar fems, desaprofitaments o qualsevol altre tipus de residus orgànics o inorgànics (excrements, residus plàstics, cinegètics, etc), excepte en les infraestructures destinades a aquest efecte. En el cas concret d’àrees recreatives, la neteja dels residus serà responsabilitat dels usuaris, que hauran de retirar i depositar els residus en els contenidors i papereres més pròxims possible.

8) No es permet el bany en les fonts, els cursos i làmines d’aigua. D’igual forma, no es permet el seu ús per a neteja de vehicles, utensilis o altres objectes en general ni abocar productes contaminants com ara detergents, sabons o altres.

9) No es permet realitzar, per qualsevol procediment, inscripcions, senyals, signes i dibuixos en pedres, arbres o en tot bé moble o immoble, excepte aquells realitzats per motius de gestió pel personal del Paratge Natural Municipal o un altre personal degudament autoritzat, que siguen necessaris per a millorar i completar les xarxes de camins i senderes autoritzades per l’administració competent en matèria de medi ambient i que responguen a les directrius de senyalització establides per normativa.

10) No es permet la manipulació d’elements d’investigació o vigilància ambiental instal·lades en el Paratge Natural Municipal, com ara sensors electrònics o mecànics, estacions d’aforament, voltes, balises, estaques, etcètera.

11) Hauran de ser ateses els suggeriments, observacions i indicacions de la guarderia i personal del PNM, així com dels Agents Mediambientals de la Generalitat, o resta d’agents de l’autoritat de l’Administració.

12) Una vegada finalitzada l’activitat les instal·lacions, zones i itineraris han de quedar en les mateixes condicions inicials, excepte quan l’activitat a realitzar requerisca d’instal·lacions permanents.

13) Es prohibeix circular amb vehicles o estacionar-los contravenint la senyalització i la normativa específica aplicable a la zona.

14) Es prohibeix la pernocta a l’interior d’instal·lacions, edificacions, cotxes o qualsevol tipus de vehicle, excepte en labors prèviament autoritzades d’investigació, vigilància,etc.

15) Es prohibeix en general l’ús del foc, atesa la condició forestal del PNM; així mateix es prohibeix el llançament de coets, globus, artefactes de qualsevol classe que continguen foc o puguen provocar-ho directament; l’emmagatzematge, transport o utilització de matèries inflamables o explosives; la utilització de grups electrògens, motors, equips elèctrics o d’explosió, aparells de soldadura, etc. S’exclou d’aquesta prohibició l’ús i emmagatzematge de combustible, o la utilització d’aparells destinats al funcionament de les instal·lacions d’ús públic, edificacions i infraestructures existents, el seu manteniment i reparació, així com el seu transport per les vies d’accés a aquestes amb les autoritzacions prèvies. També s’exclou d’aquesta prohibició l’ús del foc a l’interior dels edificis amb les degudes mesures de seguretat.

16) Es prohibeix l’abandó d’animals domèstics, els quals podrien ocasionar danys i desequilibris ecològics a les espècies silvestres i cinegètiques.