Convocatòria 16/2022 diverses places per torn lliure, sistema de concurs-oposició (estabilització art. 2 Llei 20/2021).

Subgrups A1 i A2: termini d’al·legacions baremació provisional de mèrits 10 DÍAS HÀBILS des del 4 fins al 17 de juliol (tots dos inclosos).

Personal laboral subgrups C1, C2 i AP: resultats definitus fase oposició. Presentació documentació acreditativa de l’acompliment dels requisits establits en les bases generals i específiques, així com els mèrits de concurs que no consten en el servei de Funció Pública (presentació electrònica):

  • 10 DIES HÀBILS des del 19 de juliol fins el dia 1 d’agost (tots dos inclosos).

Subgrups A1 i A2:  resultats definitius fase oposició i Edicte obertura sobre identificació proves realitzades en data 07-05-24:

  • el dia 04-06-24 a les 8:30 hores.

Subgrups A2:  resultats definitius fase oposició i Edicte obertura sobre identificació proves realitzades en data 14-05-24:

  • el dia 18-06-24 a les 8:30 hores.

DOCUMENTS DE L’EXPEDIENT:

Nom Fitxer Data
Bases específiques conv. 16/202223-12-22
Bases generals estabilització Llei 20/202107-12-22
Anunci BOPV rectificació bases específiques conv. 16/202224-11-23
Anunci BOE conv. 16/202220-12-23
Autobaremació de mèrits20-12-23
Llista provisional admesos-es i exclosos-es conv. 16/202213-02-24
Llista definitiva admesos-es i exclosos-es conv. 16/202205-03-24
Resultats provisionals prova test oposició05-04-24
Providència nomenament OTS Esports12-04-24
Decret Dates Exàmens Subgrups A1, A2, C1, C2 i AP16-04-24
Decret rectificació hora examen categoriaTècnic/a Educació (subgrup A2)19-04-24
Edicte obertura sobre núm. identificació aspirants aux. admtvo./a25-04-24
Edicte resolució al·legacions i resultats definitius fase oposició aux adm26-04-24
Edicte id i baremació provisional mèrits aux. admtvo/a02-05-24
Edicte resultats provisionals prova 07/05/24 subgrups A1 i A2 08-05-24
Edicte resultats provisionals prova 14/05/24 subgrups A215-05-24
Decret nomenament assessors membres OTS Personal Laboral16-05-24
Diligència error transcripció pregunta 33 prova Treballador/a Social17-05-24
Edicte resultats provisionals proves 21/05/24 subgrups C1-C2-AP laborals22-05-24
Edicte resultats definitius procés selectiu places aux. admtvos/es30-05-24
Edicte resolució al·legacions i resultats definitius fase oposició subgrups A1 i A2 07/05/2403-06-24
Edicte obertura sobre identificació A1 i A2 proves 07/05/2404-06-24
Decret constitució borsa, crida i nomenaments procés 9 places aux. admtvo/a07-06-24
Edicte resultats definitius proves personal laboral C1-C2-AP i obertura sobre identificació12-06-24
Edicte resolució al·legacions i resultats definitius fase oposició subgrups A2 14/05/2414-06-24
Edicte obertura sobre identificació A2 proves 14/05/2418-06-24
Edicte id i baremació provisional mèrits personal laboral C1-C2-AP26-06-24
Edicte id i baremació provisional mèrits A1 i A2 proves 07/05/2403-07-24
Edicte id baremació provisional mèrits A2 proves 14/05/2403-07-24
Edicte resultats definitius procés selectiu places personal laboral C1-C2-AP18-07-24