Persones majors

El pes específic de la població major s’ha vist incrementat considerablement en els últims 30 anys, degut tant al llarg i sostingut descens de la mortalitat, que ha comportat un allargament de la vida, com a la tendència al descens de la natalitat.

En l’actualitat, segons les dades extretes del Padró municipal, el nombre d’habitants majors de 65 anys a Alzira és de 7.941 persones, i el total de menors d’edat 8.423. Estes xifres indiquen un percentatge de població major del 17,66 % i de menors d’un 18,74 %, respecte del nombre total d’habitants, que ascendeix a 44.958. Dins d’este col•lectiu cobren major importància els majors de 85 anys, que en la localitat estan representats amb un total de 1.187 persones; és l’envelliment de l’envelliment.

Esta tendència s’accentuarà en el futur i requerix ser abordada per mitjà d’un esforç col•lectiu que garantisca la cohesió social, la universalitat, l’equitat, l’accessibilitat i la solidaritat entre generacions. Una tendència que ens indica que molta problemàtica i necessitats associades al fenomen de l’envelliment hauran de ser ateses des dels àmbits locals de proximitat, i s’incorporaran com una competència pràcticament exclusiva dels serveis socials. Estem iniciant un procés, en el qual es contempla un desplaçament de la pressió assistencial, que requerix la pèrdua d’autonomia i atenció a la dependència, des de l’àmbit sanitari fins a l’àmbit dels serveis socials.

Els ajuntaments estan citats a exercir un paper promotor en l’articulació de noves polítiques socials que afronten el fenomen de l’envelliment en els pròxims anys. En eixe sentit, és inajornable que l’administració local es comprometa en un procés d’incorporació d’elements estratègics que permeten orientar les accions que exigirà l’envelliment de la població en el segle XXI.

En esta línia argumental, s’han produït canvis significatius en l’atenció a les persones majors i en els servicis disponibles, canvis quantitatius, amb l’augment de l’oferta de recursos i prestacions, i canvis estructurals en la cobertura de necessitats.

L’aprovació de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència al desembre del 2006, establix la col•laboració i participació de totes les administracions públiques en la regulació de les condicions bàsiques i la previsió dels nivells de protecció, que garantisquen la igualtat de tots els ciutadans en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals.

En este context, des de la iniciativa municipal s’assumix la responsabilitat i funció social d’atenció a les persones majors, amb la implementació d’un model de gestió integral, destinat a promoure servicis i prestacions acords a les noves i creixents necessitats generacionals i, de manera especialment rellevant, en l’establiment de drets i la seua garantia.

L’interés de l’Ajuntament d’Alzira com a entitat gestora de servicis i prestacions és difondre la informació dels recursos socials dirigits al col•lectiu de referència en el municipi, a fi de facilitar l’accessibilitat i participació activa de la ciutadania en tots els àmbits. Un compromís municipal, en definitiva, per a treballar en clau de drets socials i la pràctica efectiva d’estos.