Servei de Mediació en Habitatge

És un recurs especialitzat en temes de vivenda dirigit a les famílies.

Els servicis que oferix són els d’informació, mediació, captació i assessorament en temes de vivenda.

El servei es dirigix a totes les famílies empadronades en el municipi d’Alzira i que necessiten la intermediació social, amb l’objectiu de facilitar a tots aquells ciutadans l’accés a poder ser beneficiaris dels plans de vivenda desenvolupats pel Ministeri d’Habitatge i la Generalitat i de promoure l’accés al dret a una vivenda digna.

TIPUS D’INTERVENCIÓ


 • Racionalitzar els processos de connexió entre demanda i oferta de vivenda per a atendre les necessitats d’accés a una vivenda en la Comunitat Valenciana.
 • Impulsar la captació de vivendes per a llogar i dinamitzar la mediació en el mercat de lloguer.
 • Establir accions per a fomentar la posada en el mercat de les vivendes disponibles i facilitar l’accés a una vivenda en arrendament als ciutadans de la Comunitat Valenciana.
 • Difondre i informar sobre la bossa de vivendes de lloguer existent en la Comunitat Valenciana.
 • Establir un sistema de protecció jurídica, tant de l’inquilí com del propietari.

Els servicis que presta l’oficina de Vivenda, totalment gratuïts, són:

 • Oferir als ciutadans un servici d’informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda en lloguer, compra o rehabilitació.
 • Facilitar la captació de vivendes que es troben en el mercat per a possibilitar la seua oferta en lloguer i informar dels objectius i avantatges de la Xarxa de Mediació de l’Agència Valenciana de Lloguer a propietaris i inquilins.
 • Informació sobre les ajudes al lloguer de vivendes previstes en el Pla de Vivenda i tramitació, si és el cas, de les ajudes i subvencions públiques per al seu lloguer.
 • Mediació entre les parts, formalització del contracte d’arrendament i solució dels possibles conflictes i incidències que puguen sorgir durant la vigència d’este.
 • Mantindre actualitzada la bossa de vivendes de lloguer pel que fa al seu àmbit d’actuació
 • Informació i tramitació, si és el cas, de les assegurances de caució i multirisc de la llar.
 • Oferir la possibilitat d’un sistema d’arbitratge en els contractes d’arrendament formalitzats a través de la Xarxa.

PROGRAMES


 • Sol·licitud d’ajuda de lloguer solidari (Generalitat)
 • Renda Bàsica d’Emancipació (Ministeri)
 • Sol·licitud de complement a titulars de pensió n/c que residisquen en una vivenda llogada (IMSERSO)
 • Sol·licitud d’ajudes al lloguer de vivenda (IVAJ)


LEGISLACIÓ


Fonts jurídiques i normativa:

 • Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal de Vivenda i Rehabilitació 2009-2012.
 • Decret 66/2009, de 15 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Autonòmic de Vivenda de la Comunitat Valenciana 2009-2012.
 • Llei 8/2004 de la Vivenda de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 75/2007, de 18 de maig 2007, que aprova el Reglament de Protecció Pública a la Vivenda.
 • Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.
 • Llei 19/2009, de 23 de novembre, de Mesures de Foment i Agilització Processal del Lloguer i de l’Eficiència Energètica dels Edificis.

ON ESTEM:


Centre de Participació Ciutadana, pl. Jesús, s/n 

Telèfon: 96 100 00 40
Dies d’atenció al públic: dilluns i dijous, de 9 a 14 hores