Unitat de la Dependència

UNITAT D’ATENCIÓ MUNICIPAL A LA DEPENDÈNCIA


És un servei professionalitzat que desenvolupa un conjunt d’actuacions destinades a donar a conéixer els ciutadans i les famílies els seus drets, els procediments a seguir i les prestacions disponibles davant d’una situació de dependència.

REQUISITS D’ACCÉS


– Residència efectiva en el municipi d’Alzira.

-Trobar-se en un dels graus de dependència segons es recull en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i l’Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

 SOL•LICITUD I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR


 • Model d’imprés normalitzat.
 • NIF / DNI
 • Certificat d’empadronament.
 • Informe de salut.

Documentació addicional segons les circumstàncies del sol·licitant:

 • Fotocòpia del llibre de família (sols per a menors de tres anys)
 • Fotocopia de la sentència d’incapacitació judicial.
 • Fotocòpia del reconeixement de discapacitat.

Tota la informació i els impresos necessaris es troben en l’enllaç següent: www.bsocial.gva.es

PRESTACIONS I SERVEIS DE PROMOCIÓ I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA


El catàleg de serveis i prestacions establerts en la normativa comprén els següents:

 • Servei de teleassistència.
 • Servei d’atenció domiciliària.
 • Centre de dia.
 • Centre de nit.
 • Residències
 • Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport a cuidadors no professionals.
 • Prestació econòmica vinculada a un servei concertat i privat.
 • Prestació econòmica d’assistència personal.

UBICACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA


 Seu dels Serveis Socials Municipals
C/Rambla, s/ n  
Tel 96 245 59 26

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA


Les sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema es podran presentar al centre social: C/ Rambla s/n. Tel 96 245 59 26 amb cita prèvia.