Ordenances i reglaments

Administració eletrónica

pdf rojo REGLAMENT DEL PROCEDIMENT ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA (Modificat el 28-10-21)

Agricultura i Mediambient

pdf rojo ORDENANÇA D’APLICACIÓ DE MESURES D’AUTOPROTECCIÓ DAVANT D’INCENDIS FORESTALS EN SÒL URBÀ I URBANITZAT AMB ENTORN FORESTAL DEL TERME MUNICIPAL
pdf rojo ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA D’ALZIRA
pdf rojo ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ D’ARBRATGE D’INTERÉS LOCAL
pdf rojo ORDENANÇA RURAL I REGLAMENT D’USOS I COSTUMS D’APLICACIÓ EN EL TERME MUNICIPAL D’ALZIRA
pdf rojo PLA LOCAL DE CREMES DEL TERME MUNICIPAL D’ALZIRA
pdf rojo REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL DE LA MURTA I LA CASELLA

Biblioteca

pdf rojo REGLAMENT D’ÚS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

Control intern

pdf rojo INSTRUCCIÓ DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA DE GASTOS I INGRESSOS I LA SEUA POSTERIOR FISCALITZACIÓ PLENA PER TÈCNIQUES DE MOSTREIG I AUDITORIA EN L’AJUNTAMENT D’ALZIRA.

Esports

pdf rojo REGLAMENT DEL CONSELL ASSESSOR D’ESPORTS DE LA CIUTAT D’ALZIRA
pdf rojo REGLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Mercats

pdf rojo ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE VENDA NO SEDENTÀRIA D’ALZIRA
pdf rojo REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL “LA VILA”

pdf rojo REGLAMENT I ESTATUTS DEL SERVICI DEL MERCAT D’ABASTIMENTS A L’ENGRÒS DE LA CIUTAT D’ALZIRA

Ordenances Fiscals

pdf rojo ORDENANÇA FISCAL IMPOST BENS IMMOBLES
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL IMPOST CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL CEMENTERI MUNICIPAL
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL PUBLICITAT PANELLS I TANQUES
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL RESERVES OBLIGATÒRIES I CANON APARCAMENT
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA CERTIFICATS I DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVICI DE RETIRADA, MANTENIMENT I INCINERACIÓ D’ANIMALS EQUINS I ALTRES ANIMALS DE GRANJA O RAMAT EN EL SÒL URBÀ DEL TERME MUNICIPAL D’ALZIRA
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA OCUPACIÓ SUBSOL SOL I VOLADA
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB PARADES DE MERCAT
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA PRESTACIÓ DE SERVICIS DE CARÀCTER URBANÍSTIC I AMBIENTAL
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONCURRÈNCIA A PROCESSOS SELECTIUS DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 2017
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA RETIRADA RESIDUS SÒLIDS ACTIVITATS ECONÒMIQUES
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA RETIRADA DE VEHICLES
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA SERVICIS CENTRE DE DIA AVINGUDA DE LA MEDITERRÀNIA
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA TRANSPORT PÚBLIC URBÀ
pdf rojo ORDENANÇA FISCAL TAXA ENTRADA DE VEHICLES
pdf rojo ORDENANÇA GENERAL DE RECAPTACIÓ REGULADORA DELS AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS
pdf rojo ORDENANÇA PREU PÚBLIC ACTIVITATS CULTURALS EDUCATIVES I SOCIALS