Protecció Civil

Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil

Són organismes locals formats en exclusiva per voluntaris i supervisats per personal de l’Ajuntament, normalment tècnics de Protecció Civil, les funcions de les agrupacions de voluntaris són les següents::

Prevenció

Col·laborar amb els tècnics de Protecció Civil a requeriment d’estos en els estudis de riscos de la localitat preferentment orientats a edificis, locals i establiments de pública concurrència.

Col·laboració amb els tècnics de Protecció Civil a requeriment d’estos en la i divulgació dels plans d’autoprotecció dels dits centres.

Col·laboració amb els tècnics de Protecció Civil a requeriment d’estos en el manteniment dels plans territorials municipals i plans d’actuació municipal enfront de riscos específics.

Confecció amb els tècnics de Protecció Civil a requeriment d’estos a la realització de campanyes d’informació i divulgació a la població afectada pels distints riscos, complint amb les directrius donades per l’Ajuntament.

Participació en dispositius operatius de caràcter preventiu (en grans concentracions humanes, vigilància forestal, etc.) , sempre coordinats pel servici competent que corresponga.

Intervenció

Suport als servicis operatius d’emergència a requeriment dels mateixos.

Col·laborar en l’atenció a afectats en emergències (evacuació, alberg, abastecimiento…) , sempre coordinats pel servici que corresponga.

http://www.proteccioncivil.org/

Plans de Emergència

Pla Territorial Municipal davant d’Emergències d’Alzira

Normativa

+Estatal

Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Accidentes en los Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril.

Orden de 2 de abril de 1993 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales.

Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones.

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

Resolución de 5 de mayo de 1995, de la secretaría de estado de interior, por la que se dispone la publicación del acuerdo del consejo de ministros por el que se aprueba la directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo sísmico.

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.

Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

+Autonómica

LEY 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias

DECRETO 35/2005, de 18 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la organización y funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de la Comunidad Valenciana.

Decreto 52/1989, de 18 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba la creación de la Comisión de Seguridad Radiológica de la Comunidad Valenciana.

+Local

Ordenanza municipal de la agrupación de voluntarios de protección civil:

reglament_municipal_de_la_agrupaci_local_de_voluntaris_de_protecci_civil_.pdf