Exposició pública modificació d’ordenances fiscals per a 2018

EDICTE

L’Ajuntament d’Alzira, en la sessió del Ple del dia 27 de setembre de 2017, ha aprovat provisionalment la modificació de les ordenances fiscals següents:

Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici 2018

Proposta – informes tècnics
Acord Ple

Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost d’activitats econòmiques per a l’exercici 2018

Proposta – informes tècnics
Acord Ple

Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització dels serveis de la biblioteca pública municipal

Proposta – informes tècnics
Acord Ple

Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de certificats i documents administratius

Proposta – informes tècnics
Acord Ple

Modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa de retirada de residus sòlids d’activitats econòmiques assimilables als generats en domicilis particulars

Proposta – informes tècnics
Acord Ple

Supressió de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per assistència i estança en la residència municipal per a la tercera edat situada en el carrer Guerriller Romeu i en les places de disponibilitat municipal de la residència sítia en l’avinguda de la Mediterrània

Proposta – informes tècnics
Acord Ple

Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Proposta – informes tècnics
Acord Ple

Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de serveis en les escoles infantils municipals

Proposta – informes
Acord Ple

Vist allò que es disposa en l’articleo 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa l’expedient al públic i a les persones interessades, a l’efecte que, durant el termini de trenta dies hàbils, des de la publicació d’este edicte en el BOP, es poden presentar les reclamacions o suggeriments que es consideren oportunes.

Atés allò que disposa en el paràgraf 3 de l’article 17 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en cas que no s’hagen presentat reclamacions durant el termini d’exposició pública, els acords s’elevaran a definitius.

Publicació Butlletí Oficial de la Província de València – 10-10-2017