Modificacions presupostàries

Les modificacions pressupostàries, tant en l’estat de gastos com en el d’ingressos, es regiran per allò que s’ha disposat en les bases d’execució, en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i en el Reial Decret 500/1990.

Si el pressupost fóra prorrogat, podrà ser objecte de qualsevol de les modificacions, amb les puntualitzacions previstes en l’article 21 del Reial Decret 500/1990.

Les modificacions pressupostàries que podrà experimentar el pressupost general seran les següents:


Crèdits extraordinaris i suplements de crèdits

Es consideren crèdits extraordinaris i suplements de crèdits aquelles modificacions que suposen l’assignació de crèdit destinat a un gasto específic i determinat que no pot demorar-se fins a l’exercici següent i per al que no hi ha consignació pressupostària o l’existent és insuficient i no susceptible d’ampliació.

La dita inexistència o insuficiència de crèdit haurà de verificar-se en el nivell en què estiga establida la vinculació jurídica.

Estes modificacions de crèdit es podran finançar indistintament amb algun o alguns dels recursos determinats en l’article 36 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.

Les regidories delegades o, si és el cas, les direccions dels serveis que consideren les consignacions pressupostàries insuficients o es troben sense crèdit, elevaran l’alcaldessa proposta raonada de crèdit extraordinari o suplement de crèdit.

Ampliacions de crèdit

És la modificació a l’alça del pressupost de gastos com a conseqüència de l’augment de crèdit pressupostari en alguna de les aplicacions relacionades, expressa i taxativament, en funció dels recursos a ells afectats no procedents d’operacions de crèdits. Perquè puga procedir-se a l’ampliació serà necessari el previ reconeixement en ferm de majors drets sobre els previstos en el pressupost d’ingressos que es troben afectats el crèdit que es pretén ampliar.

· Els ingressos per venda d’articles del Museu i els generats per activitats turístiques (aplicacions 36400 i 36401, respectivament) amplien les aplicacions 4320 22629: Gastos diversos Turisme i 3330 22624: Gastos diversos Museu.

· Els ingressos per actuacions i activitats culturals promogudes pel departament de programacions culturals que es realitzen en el Gran Teatre (aplicació 34700), ampliaran l’aplicació de l’estat de gastos en Programacions Culturals (3341 22605).

· Els ingressos per activitats diverses de Joventut, promogudes per l’Oficina d’Informació Juvenil (aplicació 34711), ampliaran les aplicacions de gastos corrents en el programa Joventut (3370).

Els majors ingressos percebuts com contraprestació de l’establiment de contribucions especials per a l’execució d’obres o per a l’establiment o ampliació de serveis, conceptes pressupostaris 350 i 351, ampliaran les partides de l’estat de gastos de les obres o serveis per les raons exigides.

Transferències de crèdit

És aquella modificació del pressupost de gastos per mitjà de la que, sense alterar la quantia total del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.

Es distingixen dos tipus de transferències de crèdit segons l’òrgan competent per a autoritzar-les, una serà competència del Ple de la Corporació quan corresponga a transferències de crèdit entre distintes àrees de gasto, excepte quan afecten crèdits de personal, i un segon tipus, competència de la Junta de Govern Local, quan les transferències es produïsquen entre aplicacions pertanyents a la mateixa àrea de gasto, o bé entre aplicacions del capítol I (gastos de personal) amb independència de la seua qualificació per programes, o bé entre l’aplicació de convenis entre ens públics i les aplicacions que arrepleguen l’execució de les obres o serveis conveniats.

En el primer cas, açò és, aquelles en què la competència per a la seua aprovació siga del Ple de la Corporació, el tràmit administratiu serà el mateix que el determinat per a la modificació pressupostària per crèdits extraordinaris o suplements de crèdits.

Generacions de crèdit

Podran generar crèdit en els estats de gastos dels pressupostos els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les operacions següents:

a) Aportacions o compromisos ferms d’aportació, de persones físiques o jurídiques, per a finançar, juntament amb l’entitat local, gastos que, per la seua naturalesa, estiguen compresos en els fins o objectius dels mateixos
b) Alienació de béns de l’entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reembossaments de préstecs
e) Els imports procedents de reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost corrent, en quan a la reposició de crèdit en la correlativa partida pressupostària.

Incorporació de romanents de crèdits

Els romanents de crèdit s’incorporaran al pressupost general, sempre que existisquen suficients recursos financers per a això. Considerant-se a estos efectes recursos financers els determinats en els punts segon i tercer de l’article 48 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.

El procediment administratiu a seguir serà el de resolució de l’alcaldessa, amb un informe previ de la Intervenció en què es contemplarà la suficiència de recursos financers i compliment de la normativa vigent.

Baixes per anul·lació

És aquella modificació del pressupost de gastos que suposa una disminució total o parcial en el crèdit assignat a una aplicació del pressupost.

Les causes que podran donar lloc a una baixa de crèdits són: finançament de romanents de tresoreria negatius; finançament de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits i l’execució d’altres acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament.

Pot donar-se de baixa per anul·lació qualsevol crèdit del pressupost de gastos fins a la quantia corresponent al saldo de crèdit sempre que la dita dotació s’estime reductible o anul·lable sense pertorbació del respectiu servei.

Correspondrà al Ple de l’entitat l’aprovació de les baixes per anul·lació de crèdits.

Històric modificacions: